Formularët

Hapat që duhet ndjekur

Shkarkoni formularin - Plotësoni formularin - Ruani formularin e plotësuar - Dergoni në email: info@fkk-ks.org

Federata Kinologjike e Kosovë mbas pranimit të emailit do të ju kontakton për njoftime tjera!

Formularë janë në formatin PDF. Për hapjen e tyre ju rekomandojmë Foxit Reader

Shkarko  

Shkarko  

Shkarko  

Shkarko  

Shkarko  

Shkarko  

Shkarko